Algemene voorwaarden

MANTELOVEREENKOMST VOOR HET OPERATIONEEL LEASEN VAN AUTO’S

Afgesloten tussen:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hitachi Capital Mobility Netherlands B.V., gevestigd te Heerhugowaard, aan de M. de Klerkweg 1, hierna te noemen: "HCM" en <Klantnaam>, gevestigd/wonende te <Vestigingsplaats> hierna te noemen: "lessee"
te dezen vertegenwoordigd door: (naam in blokletters tekenbevoegde) ingeschreven in het handelsregister onder nummer <KvK nummer> BTW nummer:<BTW nummer>.

DEFINITIES

Auto: het voertuig en/of object dat is genoemd in het leasecontract.
Brandstof: middelen om de auto beweegkracht te leveren, zoals benzine, dieselolie, gas, waterstof en elektriciteit.
Additieven: vloeistoffen die geen brandstof zijn en niet direct in verband staan met het onderhoud van onderdelen van de auto, zoals Adblue.
Leasecontract: een afzonderlijk document waarin specifieke voorwaarden, zoals die omtrent merk, type en uitvoering van de auto, de leaseprijs, de inbegrepen leasecomponenten, de overeengekomen contractduur, de overeengekomen opties en accessoires en de kilometrage, worden vastgelegd.
Mantelovereenkomst: deze mantelovereenkomst
Sleutels: middelen om portieren van de auto te openen en de auto te starten, zoals losse sleutels, sleutelkaarten, wachtwoorden en pincodes.

INLEIDING
1.1 HCM en lessee komen door ondertekening van deze mantelovereenkomst de algemene bepalingen overeen die van toepassing zullen zijn op één of meer door hen te sluiten leasecontracten van operational leasing van auto's.
1.2 In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze mantelovereenkomst en de bepalingen van het leasecontract, zullen de bepalingen van het leasecontract prevaleren. In het geval dat HCM met gebruikmaking van een haar ingevolge de wet of deze mantelovereenkomst toekomende bevoegdheid enige specifieke voorwaarde in het leasecontract of deze mantelovereenkomst wijzigt of als partijen in onderling overleg afwijken van deze voorwaarde, zal de aldus gewijzigde bepaling prevaleren boven de oude bepaling(en) in het leasecontract c.q. de mantelovereenkomst.

LEASEPRIJS
2.1 De componenten waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, zijn vermeld op het leasecontract. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik van de auto, zoals die voor brandstof en/of elektriciteit, additieven, smeermiddelen, tol, heffingen, parkeren, reinigen, verkeersboetes, software-updates die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de auto zoals dit was ten tijde van de aflevering van de auto en kaartupdates naar hogere versies dan geïnstalleerd ten tijde van aflevering van de auto, komen voor rekening van lessee.
2.2 De overeengekomen leaseprijs geldt voor de contractduur en het overeengekomen aantal kilometers.
2.3 Als na afloop van de contractduur met de auto meer kilometers zijn gereden dan overeengekomen, is lessee per meer gereden kilometer de in het leasecontract bepaalde meerkilometerprijs verschuldigd.
2.4 Als na afloop van de contractduur minder kilometers met de auto zijn gereden dan overeengekomen, is HCM voor het verschil tussen het aantal gereden kilometers en het overeengekomen aantal kilometers, de in het leasecontract bepaalde minderkilometerprijs verschuldigd. HCM zal terzake een creditnota toezenden.
2.5 Als na afloop van de contractduur het verschil tussen het gereden aantal kilometers en het overeengekomen aantal kilometers groter is dan de kilometerafwijking die overeengekomen is op het leasecontract, is HCM gerechtigd de leaseprijs en/of de contractduur en/of de kilometrage aan te passen, één en ander met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het leasecontract.
2.6 De bevoegdheid tot wijziging door HCM bedoeld in 2.5 bestaat ook als op enig moment tijdens de contractduur blijkt van een verschil tussen het gereden aantal kilometers en het aantal kilometers dat op dat moment bij een evenredige verdeling van het overeengekomen aantal kilometers over de contractduur gereden zou zijn, van meer dan de kilometerafwijking die overeengekomen is op het leasecontract.
2.7 Ingeval van inlevering van de auto vóór het einde van de contractduur zal het overeengekomen aantal kilometers worden berekend als bedoeld in 2.6. Vervolgens zal volgens de regeling van dat artikel verrekening van meer- of minderkilometers dan wel – bij een grotere kilometerafwijking dan vermeld op het leasecontract - wijziging van de contractduur en/of de leaseprijs en/of de kilometrage plaatsvinden.
2.8 Op eerste verzoek van HCM dient lessee de kilometerstand van de auto door te geven. Als HCM daartoe in staat is, is HCM gerechtigd data met betrekking tot de auto van afstand uit te lezen, zoals de kilometerstand. De met behulp van data-uitwisseling op afstand uitgelezen kilometerstand is behoudens tegenbewijs leidend voor vaststelling van de kilometerstand.
2.9 Als de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest accurate wijze worden bepaald. Als de kilometerteller defect raakt, zal lessee HCM direct daarover inlichten.
2.10 De leaseprijs is bepaald met inachtneming van de catalogusprijs van de auto, de rentevoet, de verzekeringspremie voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor zover het leasecontract daarin voorziet, de kosten van banden als het leasecontract daarin voorziet, dekking voor het risico van cascoschade voor zover het leasecontract daarin voorziet, de kosten van reparatie en onderhoud, de motorrijtuigenbelasting en de andere kosten en lasten in verband met aanschaf en exploitatie van de auto, zoals die golden ten tijde van de totstandkoming van het leasecontract. Als deze kosten na de ondertekening van het leasecontract toenemen of als HCM in verband met de exploitatie of de eigendom van de auto andere kosten dient te betalen, kan deze toename van de kosten volledig worden doorberekend in de leaseprijs en de meer-/minderkilometerprijs. Op eerste verzoek van lessee zal HCM verantwoording afleggen van de verhoging. Voor lessee kan een verhoging als hiervoor bedoeld geen grond opleveren voor ontbinding van de mantelovereenkomst en/of het leasecontract. Een toename van de kosten van onderhoud, reparatie en banden zal slechts dan worden doorberekend als de Consumentenprijsindex, zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in enig jaar met meer dan 5% ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar is gestegen. Als dit prijsindexcijfer niet meer wordt gepubliceerd, zal een soortgelijk prijsindexcijfer bepalend zijn.
2.11 De verplichting tot betaling van de leaseprijs en de contractduur gaat in als HCM of de verkoper van de auto lessee heeft geïnformeerd dat de auto tot zijn beschikking staat.
2.12 Als bij de bepaling van de leaseprijs rekening is gehouden met een subsidie en/of fiscaalrechtelijke voordelen, komen alle gevolgen van verlies of wijziging van het fiscaalrechtelijke voordeel of de subsidievoorwaarden voor rekening van lessee.

BESTELLING, AFLEVERING EN TENAAMSTELLING VAN DE AUTO
3.1 Na ontvangst van het, door de daarvoor tekenbevoegde(n), ondertekende leasecontract zal HCM de auto bestellen.
3.2 De persoon die de auto afhaalt, dient zich met een in Nederland geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Als de auto namens lessee door een derde wordt afgehaald, dient deze persoon tevens een daartoe door lessee verstrekte en ondertekende machtiging te overleggen.
3.3 Tenzij uit een beschrijving van de staat van de auto, die zowel door of namens de verkoper als door de persoon die de auto afhaalt is ondertekend, anders blijkt, wordt de auto geacht onbeschadigd, in goede staat, en tezamen met de (reserve-)sleutels, kentekenbewijs of kopie tenaamstellingsverslag, alle op het leasecontract vermelde opties en accessoires en alle andere bij de auto behorende zaken aan lessee te zijn afgeleverd.
3.4 Aflevering van de auto zal niet plaatsvinden in de periode van 1 december tot en met 31 december.
3.5 HCM is voor vertraging in de aflevering van de auto niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, noch kan deze grond vormen voor ontbinding of vernietiging van het leasecontract, tenzij de vertraging in de aflevering is ontstaan door opzet of grove schuld van medewerkers van HCM.

MODIFICATIE DOOR LESSEE VAN DE AUTO; ACCESSOIRES
4.1 Lessee mag alleen na schriftelijke toestemming van HCM verandering (laten) aanbrengen in de inrichting of gedaante van de auto of toevoegingen (laten) aanbrengen. Dat geldt niet voor wijzigingen en toevoegingen die voorafgaand aan inlevering van de auto zonder noemenswaardige kosten en schade ongedaan gemaakt en verwijderd kunnen worden.
4.2 Accessoires moeten geschikt zijn voor de auto en voldoen aan de wettelijke eisen.
4.3 Voorafgaand aan de inlevering van de auto is lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor mogelijk schade ontstaat. Dit geldt ook voor belettering, ook als HCM de belettering ten behoeve van lessee heeft laten aanbrengen. Als lessee niet voldoet aan deze verplichting, is lessee aan HCM vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging.
4.4 HCM is lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen.

GEBRUIK VAN DE AUTO
5.1 Lessee dient zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving met de auto om te gaan.
5.2 De bestuurder van de auto moet beschikken over de vaardigheid en de in Nederland geldende bevoegdheid om de auto te besturen.
5.3 De auto mag alleen komen in Nederland, Andorra, België, Denemarken met uitzondering van Groenland en de Faeröer, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, mits de voor de auto afgesloten verzekeringen ter plaatse dekking bieden.
5.4 De auto mag met instemming van lessee alleen worden bestuurd door personen die voldoen aan het gestelde in artikel 5.2.
De auto mag niet worden gebruikt voor de exploitatie van een ander bedrijf of de uitoefening van een ander beroep dan dat van lessee.
5.5 Het is niet toegestaan:
- de auto te gebruiken voor snelheidsprestatie- of betrouwbaarheidsritten;
- de auto te gebruiken voor het geven van rijlessen;
- de auto om baat of om niet aan anderen dan de in het vorige lid genoemde personen ter beschikking te stellen;
- met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg, tenzij met schriftelijke toestemming van HCM.
5.6 In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, is lessee verplicht:
- HCM daarvan direct langs elektronische weg of, als kennisgeving op deze wijze niet direct mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen;
- de door HCM gegeven instructies op te volgen;
- als er een derde partij bij betrokken is of op verzoek van HCM, binnen 48 uur na de gebeurtenis een aanrijdingformulier (schade aangifteformulier) aan HCM te sturen;
- HCM, haar verzekeraars en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken die voor de regeling van de schade vereist zijn;
- de auto niet achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico´s van diefstal en beschadiging te hebben beschermd.
5.7 Voor het transport van de auto na een aanrijding moet lessee gebruik maken van de door HCM aangewezen hulporganisatie, of als lessee zelf voor een WA-verzekering zorgdraagt, de hulporganisatie die volgens de WA-verzekering van de auto voor kosteloos transport moet zorgen.
5.8 Lessee is ermee bekend dat de door de fabrikant van de auto opgegeven waarden, onder meer voor wat betreft verbruik, trekkracht, acceleratie en actieradius, veelal gunstiger zijn dan de in de praktijk te meten waarden. Lessee kan aan de door de fabrikant opgegeven waarden geen rechten ontlenen. Afwijkende waarden zijn geen reden voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud of voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract.
5.9 Lessee is ermee bekend dat bepaalde prestaties van de auto, zoals bij een hybride of elektrische auto bijvoorbeeld met betrekking tot de accucapaciteit en de actieradius, gedurende het gebruik van de auto afnemen. Deze reguliere afname van prestaties van de auto is geen reden voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud of voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE AUTO ALS HET LEASECONTRACT VOORZIET IN DEKKING VAN CASCOSCHADE DOOR HCM
In het leasecontract zal worden bepaald of HCM voorziet in dekking van cascoschade, in welk geval in de leaseprijs daarvoor een vergoeding is inbegrepen, dan wel dat HCM daarin niet voorziet. In dat geval dient lessee een cascoverzekering af te sluiten en de premie daarvoor te betalen.
Als HCM voorziet in dekking van cascoschade, geldt voor schade aan of vermissing van de auto de volgende regeling:
6.1 Onverminderd het in deze mantelovereenkomst over volledige aansprakelijkheid bepaalde, is lessee in geval van cascoschade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto, per schadegeval aansprakelijk tot het in het leasecontract bepaalde, eventueel op grond van 6.4, 6.5 of 6.6 verhoogde, eigen risico. Dit geldt ook voor schade aan een band, anders dan normale slijtage, waardoor deze voortijdig vervangen moet worden.
6.2 In afwijking van het bepaalde in 6.1 is lessee volledig aansprakelijk voor de gehele schade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto, als:
A de schade is ontstaan of veroorzaakt tijdens of door gebruik of nalaten in strijd met enig artikel van deze mantelovereenkomst;
B de schade verband houdt met diefstal of poging tot diefstal van in de auto aangebrachte apparatuur als er geen gebruik is gemaakt van de aanwezige preventieve voorzieningen ter voorkoming van diefstal;
C de bestuurder van de auto, nadat de schade veroorzaakt is, geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar de bevoegdheid of bekwaamheid tot besturen;
D de schade het gevolg is van vermissing van de auto en niet alle aan de lessee ter beschikking gestelde sleutels en kentekenbewijs/-card aan HCM zijn overgelegd;
E het ontstaan van de schade op enigerlei wijze verband houdt met de lading.
F de schade is ontstaan of veroorzaakt ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van de auto. Van onoordeelkundig gebruik is in ieder geval sprake als lessee niet heeft gehandeld conform instructies van de fabrikant van de auto, waaronder instructies in het instructieboekje en instructies die op het dashboard van de auto worden getoond.
6.3 Als lessee en HCM van mening verschillen over de vraag of schade aan de auto verband houdt met de niet-nakoming van de in 9.1, 9.2 en 9.3 genoemde verplichtingen respectievelijk met onoordeelkundig gebruik van de auto, zal een door HCM aan te wijzen onafhankelijk expert om een bindend advies worden verzocht. De kosten van dit bindend advies komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Lessee kan binnen een maand nadat HCM zich op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de bevoegde rechter kiezen.
6.4 Als de bestuurder van de auto ten tijde van het veroorzaken van de schade jonger is dan 24 jaar, wordt het bedrag van het eigen risico met € 70, - verhoogd.
6.5 Voor schade veroorzaakt door een aanrijding met dat deel van de auto dat zich meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op de auto bevestigde zaken die zich op meer dan 1,90 meter boven de grond bevinden geldt een eigen risico per schadegeval van €1.000, -.
6.6 Bij meer dan twee schades aan de auto, niet zijnde schade aan de voorruit, in een periode van twaalf maanden is HCM gerechtigd het eigen risico voor de resterende contractduur te verhogen tot € 750, - per schadegeval.
6.7 Als de schade volledig op een derde verhaald is, zal het daarvoor betaalde eigen risico worden geretourneerd en zal – indien van toepassing - het eigen risico bedoeld in 6.6 worden aangepast.
6.8 Bij een herstelbare beschadiging aan een voorruit of band is lessee geen eigen risico verschuldigd, tenzij in het leasecontract anders is vermeld.
6.9 Als de auto wordt vermist, of zodanig is beschadigd dat de kosten van herstel de dagwaarde van de auto overtreffen, is lessee in geval van volledige aansprakelijkheid aansprakelijk voor het bedrag van de door HCM gehanteerde boekwaarde van de auto, ten tijde van het ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restanten. Indien lessee volledig voor cascoschade aansprakelijk is, is hij ook aansprakelijk voor de overige schade van HCM, zoals bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving.
6.10 Mits er gebruik is gemaakt van de aanwezige preventieve voorzieningen ter voorkoming van diefstal - indien van toepassing - , wordt multimedia-apparatuur die onderdeel uitmaakt van het leasecontract vervangen door gelijkwaardige apparatuur waarbij HCM niet meer vergoedt dan de kosten van de oorspronkelijke aanschaf. HCM behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende preventieve voorzieningen aan te (laten) brengen in de auto.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE AAN DE AUTO INDIEN HET LEASECONTRACT NIET VOORZIET IN DEKKING VAN CASCOSCHADE DOOR HCM
Als HCM en lessee zijn overeengekomen dat HCM geen dekking zal verlenen voor het risico van cascoschade en dat lessee dus voor verzekering van het risico van cascoschade zal zorgen en de premie daarvoor zal betalen, geldt voor schade de volgende regeling.
7.1 Lessee is tegenover HCM volledig aansprakelijk voor alle schade ontstaan of veroorzaakt tijdens de contractduur of anderszins verband houdende met het gebruik van de auto. Deze volledige aansprakelijkheid geldt ook voor schade als gevolg van niet-nakoming van de in 9.1, 9.2 en 9.3 genoemde verplichtingen, als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de auto en voor schade aan een band, anders dan normale slijtage, waardoor deze voortijdig vervangen moet worden.
Het bepaalde in 6.2 en 6.3 is van overeenkomstige toepassing.
Als de auto wordt vermist, of zodanig is beschadigd dat de kosten van herstel de som van de dagwaarde min de waarde van de restanten van de auto overtreffen, wordt de schade bepaald op het bedrag van de door HCM gehanteerde boekwaarde ten tijde van het ontstaan van de schade, verminderd met de waarde van de restanten. Lessee is ook aansprakelijk voor de overige schade van HCM, zoals bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving. Als de door lessee afgesloten cascoverzekering aan HCM een uitkering verstrekt, komt het bedrag daarvan in mindering op het door lessee aan HCM te vergoeden bedrag.
7.2 De auto dient bij een in Nederland toegelaten verzekeringsmaatschappij verzekerd te worden en te blijven.
7.3 De verzekeringsvoorwaarden dienen de bepaling te bevatten dat HCM door de verzekeraar in kennis wordt gesteld van het voornemen tot beëindiging en de daadwerkelijke beëindiging van de dekking. Voor het overige dient de dekking ten minste gelijk te zijn aan de gebruikelijke dekking tegen gebruikelijk voorkomende risico’s.
7.4 Lessee dient een afschrift van het polisblad en van de voorwaarden aan HCM ter beschikking te stellen.
7.5 Het eigen risico in de verzekeringsovereenkomst mag niet hoger zijn dan het eigen risico dat per schadegeval zou gelden als HCM zou voorzien in dekking van cascoschade. HCM zal lessee daaromtrent informeren.
7.6 In geval van schade dient lessee het nodige te ondernemen om vergoeding van de schade te bewerkstelligen. Lessee machtigt HCM zonodig namens hem schade bij de verzekeringsmaatschappij te melden en te regelen.
7.7 Lessee draagt bij deze aan HCM alle vorderingen die lessee uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst jegens de verzekeraar en andere (rechts)personen geldend kan (doen) maken over.
7.8 Als de dekking om wat voor reden dan ook niet meer van kracht is, dient lessee de auto direct bij HCM in te leveren.
7.9 Lessee zorgt ervoor dat de dekking van de verzekering niet eerder beëindigd wordt voordat lessee van HCM de bevestiging van beëindiging van het leasecontract heeft ontvangen.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
8.1 Als HCM en lessee zijn overeengekomen dat HCM geen dekking zal verlenen voor het risico van cascoschade en dat lessee dus voor verzekering van het risico van cascoschade zal zorgen, zal lessee ook zorgen voor verzekering van het risico van wettelijke aansprakelijkheid en de premie daarvoor te betalen.
Als het leasecontract voorziet in dekking van cascoschade door HCM, zal HCM een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de auto sluiten. De leaseprijs zal dan ook een vergoeding behelzen voor de premie voor deze verzekering.
8.2 Het eigen risico van de in het vorige lid door lessee te sluiten verzekering mag niet hoger zijn dan € 250, -. Voorts zijn de voorschriften genoemd in 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 en 7.8 van overeenkomstige toepassing.
8.3 Als niet lessee maar HCM een WA-verzekering afsluit, geldt voor schade toegebracht met het deel van de auto respectievelijk van zich daarop of daarin bevindende lading, of van een door de auto getrokken voertuig, dat zich op meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, een aan HCM te betalen eigen risico per schadegeval van € 1.000, - indien dit eigen risico niet op basis van 6.5 in rekening is gebracht.
8.4 Zowel voor het geval dat lessee een WA-verzekering heeft afgesloten als voor het geval dat HCM daarvoor heeft zorggedragen, vrijwaart lessee HCM voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de auto die niet onder de WA-verzekering gedekt zijn. Lessee zal HCM zonodig schadeloos stellen.
8.5 De polisvoorwaarden van de WA-verzekering van HCM kent een aantal uitsluitingen van dekking. Op eerste verzoek zal HCM een afschrift van het polisblad en van de polisvoorwaarden opsturen.
8.6 Als lessee zorgt voor verzekering van het risico van wettelijke aansprakelijkheid, dan zorgt hij er ook voor dat de dekking van de verzekering niet eerder beëindigd wordt voordat lessee van HCM de bevestiging van beëindiging het leasecontract heeft ontvangen.

ONDERHOUD EN REPARATIE
9.1 Lessee dient:
- de auto te laten onderhouden volgens de door de fabrikant verstrekte instructies, waaronder instructies in het instructieboekje en instructies die op het dashboard van de auto worden getoond;
- als voor de auto de verplichting tot periodieke keuring (A.P.K.) geldt, voor tijdige uitvoering daarvan te zorgen;
- in geval van schade en andere problemen van technische aard, voor herstel daarvan te zorgen; één en ander volgens de in dit artikel omschreven procedure.
9.2 Tenzij is overeengekomen dat lessee de kosten van onderhoud en reparatie voor zijn rekening zal nemen en mits de in dit artikel omschreven procedure wordt gevolgd, zal HCM de nota’s betalen van reparatie- en onderhoudsbedrijven bij wie lessee de auto aanbiedt voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of Apk-keuring. Reparaties en onderhoudsbeurten moeten worden verricht door een door HCM erkende reparateur of door een door lessee voorgestelde en door HCM schriftelijk geaccepteerde reparateur.Als deze kosten op grond van deze mantelovereenkomst of de wet voor rekening van lessee behoren te komen, bijvoorbeeld op grond van een schending van een of meer verplichtingen uit de mantelovereenkomst, het onoordeelkundig gebruik van de auto zoals genoemd in artikel 6.2 sub F of als daartoe overigens aanleiding bestaat, is lessee aan HCM vergoeding van deze kosten verschuldigd. De kosten van reparatie, vervanging en onderhoud van door of namens lessee aangebrachte accessoires en andere toegevoegde of gewijzigde onderdelen, komen voor rekening van lessee. Als door het aanbrengen van accessoires of gewijzigde onderdelen door of namens lessee extra kosten ontstaan voor HCM, zijn deze voor rekening van lessee. 

9.3 Lessee dient volgens de bij de auto geleverde instructies en/of in de berijdersinstructie opgenomen regeling te (laten) controleren of er nog voldoende vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld motorolie en koelvloeistof, aanwezig zijn en deze vloeistoffen zonodig bij te vullen, en de bandenspanning te controleren en zonodig te corrigeren. Voor het bijvullen van vloeistoffen dient de voorgeschreven kwaliteit en specificatie gebruikt te worden.

9.4 De kosten van vloeistoffen die vallen onder de definitie additieven, komen voor rekening van lessee.
9.5 Bij onderhoud dient lessee het uitgevoerde onderhoud te laten registeren.
9.6 Als de auto voor een onderhoudsbeurt, een Apk-keuring of voor reparatie bij een reparateur wordt aangeboden, moet de bestuurder ervoor zorgen dat de reparateur vooraf toestemming vraagt aan HCM voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is niet mogelijk op andere wijze voor rekening van HCM een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven.
9.7 HCM vergoedt geen kosten van werkzaamheden waarvoor zij geen toestemming heeft verleend.
9.8 Als de auto anders dan door een aanrijding niet meer rijdbaar is, vergoedt HCM de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits de instructies die van toepassing zijn op HCM Assistance zijn opgevolgd. Deze instructies zijn verstrekt na aflevering en HCM zal deze op eerste verzoek opsturen.
9.9 Mits HCM toestemming heeft gegeven voor het laten verrichten van de reparatie, vergoedt HCM de kosten van in het buitenland verrichte reparaties. Als HCM Assistance onderdeel uitmaakt van het leasecontract is lessee gehouden daarvan gebruik te maken.
9.10 Multimedia-apparatuur die onderdeel uitmaakt van het leasecontract wordt, als reparatie tegen voor HCM acceptabele kosten niet mogelijk is, vervangen door gelijkwaardige apparatuur waarbij HCM niet meer vergoedt dan de kosten van de oorspronkelijke aanschaf.

VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE
10.1 Alleen als vervangend vervoer is opgenomen in het leasecontract, geldt het recht daarop als en zodra met herstel van de auto meer dan de periode zoals vermeld op het leasecontract gemoeid is. HCM zal dan ook de kosten van vervangend vervoer voor de vermelde periode voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van HCM. Met betrekking tot het gebruik van vervangend vervoer gelden dezelfde regels uit deze Mantelovereenkomst en het Leasecontract.
10.2 Als de omstandigheden met zich brengen dat niet direct na het verstrijken van de periode zoals vermeld op het leasecontract in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra HCM redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen.
10.3 Als de auto zich in Nederland bevindt, kan HCM ervoor kiezen om zelf vervangend vervoer ter beschikking te stellen, of om de kosten van een huurauto te vergoeden als vooraf toestemming is gegeven door HCM. De keuze van de vervangende auto ligt bij HCM.
10.4 Als de auto zich buiten Nederland bevindt, geldt voor vervangend vervoer de regeling van HCM Assistance.
10.5 Als vervangend vervoer niet is overeengekomen, kan lessee geen recht doen gelden op vervangend vervoer, zelfs als een technisch gebrek aan de auto aan de noodzaak tot reparatie ten grondslag ligt.
10.6 Bij een auto die is uitgerust met bijzondere voorzieningen, zoals een koelmotor, betimmering of laadlift, strekt het recht op een vervangende auto slechts tot vervanging door een auto zonder deze bijzondere voorzieningen.
10.7 Het recht op vervangend vervoer geldt niet als de kosten van het herstel op grond van de wet of deze mantelovereenkomst geheel voor rekening van lessee behoren te komen.
10.8 Het recht op vervangend vervoer bestaat slechts gedurende de periode van herstel. Lessee of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Lessee dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder.
10.9 De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer- en minderkilometers van de vervangen auto.
Schade aan of door de vervangende auto veroorzaakt telt mee bij de toepassing van 6.6.
10.10 Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en ook met een volle brandstoftank te worden ingeleverd. Extra kosten als gevolg van het niet aftanken en haal- en brengkosten zullen in rekening worden gebracht bij lessee.
10.11 Lessee dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van deze mantelovereenkomst in acht te nemen. Als de verhuurder van een vervangende auto kosten doorberekent in verband met schade, komen deze kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en artikel 8 voor rekening van lessee.

LEVERING VAN DE AUTO
11.1 De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging op de overeengekomen datum, onmiddellijk te worden afgemeld en ingeleverd op een door HCM aan te geven adres. Als de auto met toestemming van HCM op een andere locatie wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van lessee voor schade voort tot de auto door HCM is geïnspecteerd.
11.2 Inspectie van de auto geschiedt op een door HCM te bepalen locatie.
11.3 Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan lessee ter beschikking gestelde kentekenbewijzen/-cards, sleutels en, indien van toepassing, de HCM Tank Card te worden ingeleverd. De inname van de auto geschiedt conform het innameprotocol van HCM, op te vragen bij HCM.
11.4 Als de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is HCM gerechtigd de auto op kosten van lessee op te halen. Lessee is dan een boete verschuldigd van 0,5% van de fiscale waarde van de auto inclusief BTW voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. De verplichting tot betaling van de leaseprijs blijft van kracht totdat de auto is ingeleverd.

INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTDUUR
12 HCM heeft te allen tijde het recht de auto te (laten) inspecteren, waar deze zich ook bevindt. Lessee is gehouden op eerste verzoek van HCM direct mee te delen waar de auto zich bevindt en toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze staat. Bij niet-nakoming van deze verplichting is lessee voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan HCM een boete verschuldigd van 0,5% van de fiscale waarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.

ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE AUTO; SCHADE VAN LESSEE
13.1 Als lessee geen gebruik van de auto kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dat derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering het gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van HCM of van een gebrek dat HCM bij het aangaan van het leasecontract kende of behoorde te kennen.
13.2 HCM is niet aansprakelijk voor schade van lessee of van derden, hoe ook ontstaan, tenzij deze gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van HCM, waaronder schade die het gevolg is van:
- de onmogelijkheid om de auto te gebruiken;
- vermissing van zaken die zich bij inlevering van de auto nog daarin bevonden;
- enig gebrek van de auto, tenzij HCM het gebrek kende bij het aangaan van het leasecontract;
- ontbinding van het leasecontract;
13.3 Alleen een gebrek aan de auto zelf kan tussen partijen als gebrek gelden.

JUSTITIËLE SANCTIES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO
14.1 Op eerste verzoek van HCM zal lessee de volledige naam, de geboortenaam en het adres doorgeven van de persoon die de auto op een bepaald moment heeft bestuurd. Als het verzoek van HCM daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en lessee niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is lessee na aanmaning een boete verschuldigd van € 500, - per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt.
14.2 Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan HCM.
14.3 Als de auto in beslag wordt genomen, informeert lessee de beslaglegger direct over het eigendom van HCM van de auto en zal lessee HCM van het beslag op de hoogte stellen. Als er een reële mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient lessee HCM daarvan ook op de hoogte te stellen.
14.4 Lessee machtigt bij deze HCM in naam van lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van maatregelen en schade aan HCM te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook als het beslag na afloop van de contractduur voortduurt.

BETALING
15.1 Lessee dient op eerste verzoek van HCM een door HCM op te stellen machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen.
15.2 Het bedrag van de leaseprijs moet telkens vóór de eerste dag van de periode waarop deze betrekking heeft, aan HCM voldaan te zijn.
15.3 Andere dan de in 15.2 bedoelde door lessee te betalen bedragen dienen betaald te zijn binnen tien dagen na verzending door HCM van een factuur.
15.4 Als enig door lessee verschuldigd bedrag niet tijdig is betaald, raakt lessee van rechtswege in verzuim. Lessee is dan over de periode van verzuim contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.
15.5 De kosten die HCM moet maken voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso zijn voor rekening van lessee. Onder buitengerechtelijke incasso wordt ook verstaan incasso door HCM zelf. Deze kosten worden bepaald op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 250, -.
15.6 Lessee is niet gerechtigd tegenvorderingen op HCM te verrekenen met een betalingsverplichting aan HCM.

ONTBINDING
16.1 Als:
A lessee enige verplichting uit deze mantelovereenkomst, het leasecontract of uit de wet niet nakomt;
B beslag wordt gelegd op goederen van lessee;
C de auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard;
D lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, overlijdt, wordt ontbonden of zijn rechtsvorm wordt gewijzigd;
E lessee zich in het buitenland vestigt;
F lessee zijn bedrijfsactiviteiten staakt of in substantiële zin wijzigt;
G door lessee gestelde zekerheden of borgstellingen vervallen of worden aangetast;
H de dekking van een door lessee verzekerde auto wordt beëindigd of opgeschort;
I lessee bij het aangaan van het leasecontract omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, als HCM bij het aangaan van het leasecontract van die omstandigheden op de hoogte was geweest, zij het leasecontract niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten;
J er in een periode van twaalf maanden meer dan drie niet op derden verhaalbare schades aan de auto zijn ontstaan;
K lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van de kilometerstand;
L de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is;
M de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel niet mogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van HCM zijn te vergen. Van een situatie dat redelijkerwijs niet van HCM kan worden gevergd dat zij tot herstel over gaat, is onder meer sprake als het leasecontract binnen een half jaar afloopt of als HCM al eenmaal eerder een poging heeft ondernomen het gebrek te repareren;
N op grond van andere omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de mantelovereenkomst en/of het leasecontract in redelijkheid niet van HCM verlangd kan worden;
is HCM bevoegd zonder ingebrekestelling het leasecontract door een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van een omstandigheid als bedoeld onder A tot en met K en op grond van een aan lessee toe te rekenen omstandigheid als bedoeld onder L tot en met N, is HCM gerechtigd alle leasecontracten met lessee te ontbinden. Ontbinding van een leasecontract door lessee is niet mogelijk.
16.2 Ingeval van ontbinding door HCM:
- op grond van een omstandigheid als bedoeld onder A tot en met K van 16.1 en op grond van een aan lessee toe te rekenen omstandigheid als bedoeld onder L tot en met N van 16.1;
is lessee gehouden tot vergoeding aan HCM van het totaal van de door de lessee nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de contractduur, vermeerderd met de door HCM gecalculeerde restwaarde aan het eind van de contractduur, verminderd met de besparing van HCM als gevolg van de voortijdige ontbinding en de opbrengst van de auto bij de voortijdige verkoop. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van lessee tot betaling uit anderen hoofde onverlet.
16.3 Lessee is bevoegd het leasecontract voor het einde van de contractduur op te zeggen, mits hij aan HCM de in 16.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beëindiging van het leasecontract nadat deze vergoeding betaald is.

DOMICILIEKEUZE
17 Lessee stelt HCM direct schriftelijk op de hoogte van wijziging van zijn adres of het door lessee opgegeven (e-mail)adres van een werknemer van lessee. Als hij dat nalaat, geldt het adres dat bij het afsluiten van het leasecontract aan HCM is opgegeven ongewijzigd als zijn adres c.q. het (e-mail)adres van de werknemer.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERDEN
18.1 Lessee is gehouden de voorschriften van deze mantelovereenkomst die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan.
18.2 Lessee is aansprakelijk voor de gedragingen van allen die de auto als passagier of als inzittende gebruiken, ook als deze gedragingen zijn goedkeuring niet hadden. In het geval lessee bewijst dat de auto gestolen is, is hij niet aansprakelijk voor de gedragingen van hen die de auto na de diefstal gebruiken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
19.1 Op de mantelovereenkomst en het leasecontract is Nederlands recht van toepassing.
19.2 De bevoegde rechter wordt bepaald door HCM, tenzij:
- krachtens een regeling omtrent rechterlijke bevoegdheid waarvan niet afgeweken kan worden, een andere rechter relatief bevoegd is;
- volgens de wet een andere rechter relatief bevoegd is en HCM als eiseres of verzoekster verkiest een vordering of een verzoek aan die rechter voor te leggen.

HOOFDELIJKHEID
20 Als meer (rechts)personen zich bij deze overeenkomst en/of het leasecontract jegens HCM hebben gebonden, zijn zij ieder voor het geheel gehouden tot nakoming.

OVERGANG VAN RECHTEN EN PLICHTEN
21.1 Lessee is alleen na schriftelijke toestemming van HCM gerechtigd enige rechtsverhouding jegens HCM aan een derde over te dragen.
21.2 HCM is gerechtigd alle rechten en plichten jegens lessee aan een derde over te dragen. Lessee verleent bij deze bij voorbaat zijn toestemming en medewerking tot de overdracht van rechten en plichten aan een derde. De overdracht van rechten en plichten aan een derde komt reeds tot stand zodra tussen HCM en een derde daaromtrent overeenstemming is vereist, ook als lessee niet van de overdracht van rechten en plichten kennis heeft genomen. De tussen HCM en lessee gemaakte afspraken blijven bij een overdracht van rechten en plichten volledig in stand.

WIJZIGINGEN
22 Afwijkingen van of aanvullingen op deze mantelovereenkomst of op het leasecontract zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging door partijen.

HCM TANK CARD
Als in het leasecontract is bepaald dat lessee gebruik zal maken van één of meer HCM Tank Cards, geschiedt dat onder de navolgende voorwaarden:
23.1 De HCM Tank Card dient uitsluitend voor de aan het leasecontract gerelateerde auto te worden gebruikt.
23.2 Lessee dient zorg te dragen voor betaling van alles dat met de HCM Tank Card is aangeschaft, ook als de aanschaf niet de goedkeuring had van lessee of van de berijder.
23.3 De door lessee aan HCM te betalen prijs is gelijk aan de prijs die aan HCM wordt berekend.
23.4 Lessee is aan HCM een voorschot op de periodieke afrekening verschuldigd, waarvan de hoogte op het leasecontract is bepaald. HCM is gerechtigd de hoogte van het voorschot tussentijds te wijzigen.
23.5 Lessee dient vermissing van de HCM Tank Card direct aan HCM en de cardprovider te melden. Lessee is ook in geval van verlies of misbruik van de HCM Tank Card aansprakelijk voor alles dat met de HCM Tank Card is aangeschaft. De gevolgen van verlies, beschadiging, misbruik of skimming van een HCM Tank Card komen voor rekening van lessee.
23.6 HCM heeft op elk moment het recht lessee het gebruik van de HCM Tank Card te ontzeggen.
23.7 Als ontwikkelingen op fiscaalrechtelijk gebied het noodzakelijk maken, dit ter uitsluitende beoordeling van HCM, heeft HCM de mogelijkheid de regeling van dit artikel te wijzigen. In dat geval zal zij lessee van haar voornemen tot wijziging op de hoogte stellen, in welk geval lessee gedurende 30 dagen nadien de mogelijkheid heeft de overeenkomst met betrekking tot de HCM Tank Card op te zeggen.

PERSOONSREGISTRATIE
24 HCM zal de door of namens lessee verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze gebruiken. Lessee kan jegens HCM aanspraak maken op alle rechten die de AVG toekent, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering na beëindiging van de overeenkomst. HCM heeft het recht om de persoonsgegevens te gebruiken en te laten gebruiken door een verwerker, voor zover dat noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de mantelovereenkomst met lessee. Lessee stemt er bij voorbaat mee in dat persoonsgegevens en/of op afstand uitgelezen data door HCM aan derden kunnen worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan de politie, justitie, de aanbieder van de HCM Tank Card, de verzekeraar en/of de pechhulpdiensten. Lessee geeft tevens toestemming voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens met het doel om persoonsgerichte productinformatie te kunnen geven. Verzet van lessee tegen verwerking ten behoeve het laatstgenoemde doel zal worden gehonoreerd.

AANVULLENDE BEPALING VOOR BESTELAUTO’S
25 Als de auto een bestelauto is in de zin van de Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) 1992 respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994, en aan de volgende eisen wordt voldaan:
a. lessee is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
b. dit betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
c. de bestelauto wordt meer dan bijkomstig in de onderneming van lessee gebruikt.
geldt tussen partijen het volgende:
25.1 Om het mogelijk te maken de te betalen BPM terug te verkrijgen en de auto in aanmerking te doen komen voor het voor ondernemers geldende tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s, zal lessee telkens vóór de aflevering aan hem van een bestelauto, aan HCM ter hand stellen:
- een ingevulde en ondertekende “ondernemersverklaring”, waarin lessee verklaart dat aan de hiervoor onder a tot en met c genoemde eisen voldaan wordt en dat hij bij een wijziging in deze omstandigheden HCM daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken;
- een recente machtiging waaruit blijkt dat de persoon die de ondernemersverklaring ondertekent, lessee rechtsgeldig vertegenwoordigt;
- een afschrift van het rijbewijs, het paspoort of een andere vorm van officiële identificatie van de persoon die de ondernemersverklaring ondertekent.
25.2 Het kenteken van de auto zal steeds op naam van HCM worden gesteld.
25.3 Als HCM het BPM-bedrag eerst moet betalen zal Lessee aan HCM een rentevergoeding over het BPM-bedrag betalen over de periode tussen de aflevering van de auto en terugverkrijging van de BPM door HCM. De rentevoet wordt bepaald op het actuele peil, afleveringsdatum auto, van het rentepercentage IRS 4 jaar, vermeerderd met 1%. Na terugverkrijging van het bedrag van de BPM zal HCM lessee een factuur voor de rentevergoeding sturen.
25.4 Lessee zal geen wijzigingen aan de bestelauto aanbrengen die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer te beschouwen is als bestelauto als bedoeld in de aanhef van dit artikel.
25.5 Als niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, zal lessee HCM daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de ondernemersverklaring intrekken.
25.6 In het onder 25.5 genoemde geval, alsook ingeval van overtreding van het onder 25.1, 25.3 en 25.4 bepaalde, zal HCM het leasecontract direct beëindigen. In dat geval is lessee aan HCM de vergoeding verschuldigd als omschreven in 16.2.
25.7 Als aan HCM enige naheffing van BPM, motorrijtuigenbelasting of een andere fiscale maatregel wordt opgelegd, zal lessee op eerste verzoek van HCM de daarmee gemoeide bedragen aan HCM betalen, zulks naast de onder 25.6 genoemde vergoeding.
25.8 Als de onder 25.7 bedoelde naheffingen of maatregelen aan lessee worden opgelegd, zal lessee deze zelf dragen en niet aan HCM kunnen doorbelasten.
Deze mantelovereenkomst is opgemaakt in enkelvoud te Heerhugowaard op <Datum mantelovereenkomst>
Lessee bevestigt door ondertekening van deze mantelovereenkomst en aanvullende documenten de door de lessee en HCM gesloten mantelovereenkomst volgens de hiervoor vermelde voorwaarden.

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden? Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400

Neem contact op